Общи условия за ползване на интернет сайта venci.bg

С използването на интернет сайта venci.bg, вие предоставяте своето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на този сайт.

Ако не сте съгласни с това, вие нямате право да посещавате и използвате този уебсайт.

Ако имате въпроси, предложения и/или коментари във връзка със сайта venci.bg, настоящите общи условия, нашата политика или друго, можете да се свържете с нас на адрес: info@venci.bg.

Общи положения

1. Настоящите Общи условия уреждат условията за предоставяне на услугите и правата и задълженията на потребителите на интернет сайта venci.bg.

2. Страни по тези условия са “Венци Габрово” ЕООД и/или “Венци Инс Брокер” ЕООД (или накратко “Администраторът”, “Дружествата”) и всеки Потребител, заредил интернет сайта venci.bg.

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът venci.bg е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия.

4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ Потребителя към други интернет страници от сайта venci.bg.

5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на уебсайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

Tермини

6. Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

6.1. Администратори на интернет сайта venci.bg:

  1. Венци Габрово ЕООД, ЕИК: BG201173605, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Христо Смирненски 58, e-mail: info@venci.bg;
  2. Венци Инс Брокер ЕООД, ЕИК: BG201297841, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Христо Смирненски 58, e-mail: info@venci.bg;

6.2. Интернет сайт – съвкупност от интернет страници, които се зареждат от адрес venci.bg, включително основният домейн и неговите поддомейни;

6.3. Потребител на интернет страница или сайт – всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт;

6.4. Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

6.5. Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

6.6. Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

6.7. Препратка – връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

6.8. Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

6.9. Информационна система, Система – всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

6.10. Интернет страница – по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

6.11. IP адрес – уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

6.12. Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

6.13. Потребителско име – избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители и Администратора на сайта;

6.14. Потребителски профил – част от уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от venci.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни.

6.15. Публичен потребителски профил – част от уебсайта, предоставяща публично информация за Потребителя и неговите действия в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни;

6.16. Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

6.17. Интернет сайт, уебсайт, сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя URL адрес по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

6.18. Бисквитки, кукита – малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство и ни помагат да ви предоставим по-добро преживяване по време на вашето посещение.

Условия

7. Администраторът предоставя за ползване на Потребителите информационна платформа – уебсайтът venci.bg, който предоставя информация и услуги.

8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до уебсайта:

8.1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

8.2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

8.3. да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

8.4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

8.5. да уведомява незабавно Администратора за всеки случай на извършено или открито нарушение;

8.6. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

8.7. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Администратора и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

8.8. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

8.9. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

8.10. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и паролата;

8.11. да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на Администратора съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:

  • противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.

Политика за защита на лични данни

9. Администраторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

10. Ограниченията по т. 9 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Администратора има право да предостави личната информация на Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

11. Нашата политика за защита на лични данни е описана в отделен документ, който можете да намерите на адрес https://www.venci.bg/terms/privacy/

Политика за използване на бисквитки

12. Нашата политика за използване на бисквитки е описана в отделен документ, който можете да намерите на адрес https://www.venci.bg/terms/cookies/

Отговорност

13. Администраторът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че уебсайта не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.

14. Администраторът не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. Администраторът може по всяко време и по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

15. Администраторът не носи отговорност за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, поставени на уебсайта.

16. Администраторът не носи отговорност, ако Потребителят по какъвто и да било начин разреши и/или допусне неговият профил да бъде ползван от трети лица, и те злоупотребят с регистрацията му.

17. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на уебсайта. Администраторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

18. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на уебсайта.

Авторски права

19. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или други закони и принадлежат или са били предоставени за ползване на Администратора и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

20. Администраторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за съдържанието на Потребителя, включително за правата на интелектуална собственост върху това съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване сайта. Администраторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

21. Всички елементи на съдържанието на уебсайта, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или други закони, са интелектуална собственост на Администратора или са предоставени за ползване на Администратора.

22. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайта без изрично предварително писмено разрешение на Администратора като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост.

23. Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от уебсайта без изрично предварително писмено разрешение на Администратора.

24. Възможността за ползване на услугите, предоставяни от Администратора, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от уебсайта venci.bg.

25. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Администратора, нарушителят дължи на Администратора неустойка за всяко отделно нарушение. Размера на неустойката се определя от Администратора след разглеждане на конкретният случай.

26. Администраторът има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на Администратора, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

27. При получаване на уведомления от Потребители и трети лица, че публикувано съдържание на venci.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Администратора, Администраторът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо съдържание на интернет страницата venci.bg, Администраторът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

28. Ако Потребители или трети лица считат, че техни права на интелектуална собственост са нарушени и желаят да отправят сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържание, разположено на venci.bg, те следва да изпратят уведомление на следния адрес: info@venci.bg. Администраторът, по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

  • Подпис (вкл. универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
  • Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
  • Конкретно посочване на съдържанието, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на съдържанието от уебсайта;
  • Информация, достатъчна за Администратора, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице – пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
  • Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на съдържанието по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
  • Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

Допълнителни условия

29. Администраторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и Политики едностранно, без да уведомява за това Потребителя.

30. Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия, Политиките и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

32. Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Администратора. Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.